Page 290 - 《压滤机技术大全》
P. 290

͗͏̼͡Ḥ̻̺́̀̀̀̿ ̿̽̽͂

    ͗͏̼͡Ḥ̺̓́̾̾͆͆̿ͅ ٳ৖ࠏྀ ౢࢱ؇ҩקٚم
    ͗͏̼͡Ḥ̺̈́̿̾̈́̾͆͆́ ٳ৖ࠏྀ๰ል ๙Ⴈ࠯ඌ่ࡱ
   ̀ ඌეބקၬ
    ͔
    ḤḤḤḤ͏̼͡Ḥ́̈́̈́́ᇏಒ৫֥ၛࠣ༯ਙඌეބקၬൡႨႿЧ҆ٳb
   ̻̀̾
     ḤḤḤḤ׮ঘϰልᇂ ͮ΂΁ͼḤͽ͹ͮ΁ͲḤ΀͵Ͷͳ΁ͶͻʹḤͱͲ΃ͶͰͲ
     ሱ
     ḤḤḤḤ׈৯a၁࿢aగ׮ູ׮৯ჷđ๙ݖࠏྀԮ׮ࡼੲϰᇯ၂aٳ஻ࠇ၂ՑྟঘषཱྀѦ֥ልᇂb
     ၛ
   ̻̀̿
    ḤḤḤḤ࿢࿢ࣅࠏྀ෭ࣅ Ͱ͹ͼ΀ͶͻʹḤͯΆḤ͵ΆͱͿͮ΂͹ͶͰḤͺͲͰ͵ͮͻͶ΀ͺḤͮͻͱḤͺͲͰ͵ͮͻͶͰͮ͹͹ΆḤͺͮͶͻ΁ͮͶͻͶͻʹḤͽͿͲ΀΀΂ͿͲ
    ၁
    ࿢
    ḤḤḤḤੲࠏੲϰaݖੲࢺᇉބੲॿႨ၁࿢ልᇂ࿢ࣅđᄜႨࠏྀٚൔ෭ࣅb
   ̻̀̀
     ၁
     ḤḤḤḤ࿢࿢ࣅሱ׮Ќ࿢ Ͱ͹ͼ΀ͶͻʹḤͯΆḤ͵ΆͱͿͮ΂͹ͶͰḤͺͲͰ͵ͮͻͶ΀ͺḤͮͻͱḤͮ΂΁ͼḤͺͮͶͻ΁ͮͶͻͶͻʹḤͽͿͲ΀΀΂ͿͲ
    ḤḤḤḤੲࠏੲϰaݖੲࢺᇉބੲॿႨ၁࿢ልᇂ࿢ࣅđᄜႨ၁࿢ٚൔሱ׮Ќ࿢b
    ࿢
   ́ ࠯ඌေ౰
   ̻́̾ ࠎЧေ౰
    ࿢
    ḤḤḤḤੲࠏ֥ഡ࠹ބᇅᄯႋژކЧ҆ٳ֥ܿקđѩοࣜܿקӱ྽஻ሙ֥๭ဢބ࠯ඌ໓ࡱᇅᄯbೂݔႨ޼
   Ⴕห൹ေ౰ൈđοචٚదר֥ླྀၰഡ࠹ᇅᄯb
   ̻́̿ ᆜࠏྟିေ౰
   ̻̻́̿̾ ࿢ੲࠏᆜࠏੲ൩ႋ࿸ૡđၛ̻̾̿͂П֥ݖੲ࿢৯ࣉྛඣ࿢൫ဒđѩᄝھ࿢৯༯Ќӻ ͂ͺͶͻđ࿢ࣅ૫
   ԩႋ໭நഝགྷའb࿢ࣅ૫ԩᄍྸթᄝၹݖੲࢺᇉ֥ર༥ቔႨطӁള֥റ੐གྷའđః෰ૡٿԩႋ໭྄੐b
   ̻̻́̿̿ ၛ̻̾̿͂П֥࿢ࣅ࿢৯࿢ࣅ͂ͿͻͶͻđ࿢ੲࠏ֥۲൳৯ਬ҆ࡱႋ໭ਚ໕ބૼཁэྙđэྙਈ҂ႋնႿ
   ഡ࠹ᆴb
   ̻̻́̿̀ ሱ׮࿢ੲࠏ ̵ॢ̶ᄎሇൈ֥ᄮല ̵ല࿢̶ࠩႋ҂նႿ͆̽ͱ͏̵̶͎̻
   ̻̻́̿́ ၁࿢ބగ׮༢๤ႋژކၛ༯ေ౰͇
    ḤḤḤḤ̶၁࿢༢๤ႋژކ ͔͏̼͡Ḥ֥̀̈́̓̓ܿק͈
    ͮ
    ḤḤḤḤ̶గ׮༢๤ႋژކ ͔͏̼͡Ḥ֥̈́͆̀̿ܿק͈
    ͯ
    Ͱ
    ḤḤḤḤ̶၁࿢ჭࡱႋژކ ͔͏̼͡Ḥ֥̈́͆̀͂ܿק͈
    ḤḤḤḤ̶ؓ၁࿢࿢ࣅልᇂႋၛ̻̾̿͂П֥࿢ࣅ࿢৯࿢ࣅࣉྛૡٿྟ൫ဒđᄝ̿̽ͺͶͻଽ֥࿢৯ࢆႋ҂նႿ൫
    ͱ
     ဒ
     ḤḤḤḤḤḤ࿢৯֥̲͈̾̽
    ḤḤḤḤ̶၁࿢༢๤ౢࢱ؇ႋ҂նႿ̓̽Ḥͺʹ̼͙̻
    Ͳ
   ̻̻́̿͂ ࿢ੲࠏ֥ੲϰaੲॿࡗᄝ҂ࡆ಩ޅөׇ໾֥౦ঃ༯đࣜحק࿢ࣅ৯࿢ࣅު֥ࡗ༣οೂ༯ܿק͇
    ੲ
    ḤḤḤḤϰԄժ͉̾̽̽̽ͺͺḤͥḤ̾̽̽̽ͺͺ֥࿢ੲࠏđࣜحק࿢ࣅ৯࿢ࣅު֥ࡗ༣҂նႿ̻̽̿͂ͻ΂ͻ͈
    ḤḤḤḤϰԄժ؟̾̽̽̽ͺͺḤͥḤ̾̽̽̽ͺͺ֥࿢ੲࠏđࣜحק࿢ࣅ৯࿢ࣅު֥ࡗ༣҂նႿ̻̽̀͂ͺͺ͈
    ੲ
    ḤḤḤḤႿཝෑੲϰބϰࡗૡٿ૫ഈႵཝෑଇோ ̵ࠇཝෑૡٿಁ̶֥࿢ੲࠏીႵՎཛေ౰b
    ؓ
   ̻̻́̿̓ ልႵ໭؊ݖੲջ֥࿢ੲࠏđᄝ۽ቔ෎؇༯ੲջ֥஝ொਈႋ҂նႿ̀̽ͺͺḤͼ
   ̻́̀ νಆေ౰
   ̻̻́̀̾ ၞԨ֥ࠣԮ׮ࠏܒႋႵνಆٝ޹ልᇂđѩႨޣࡰ๨ѓૼᄎሇࠇᄎ׮ٚཟb
   ̻̻́̀̿ ࿢ੲࠏ׈ఖ॥ᇅልᇂႋژކ͔͏̼͡Ḥ́̽̓́ބ͔͏Ḥ̻֥͂̿̿̓̾Ⴕܱܿקb
   ̻̻́̀̀ ࿢ੲࠏႨႿႵٝЕေ౰֥ߌ࣢༯đ׈ఖ҆ٳႋژކ͔͏Ḥ̻֥̀̀̓̾ͅႵܱܿק͈Ⴕཌྷؓଉ҈ބሏࠌ
   ֥ᄎ׮҆ࡱ҂ᄍྸӁളࠅ޽གྷའb
   ̻̻́̀́ ؓႿ၁࿢࿢ࣅሱ׮Ќ࿢֥࿢ੲࠏđေ౰ഡᇂၹದਘልᇂ௄஥҂֒Ӂള֥М࿢ؓႲےνಆ൐Ⴈᄯ
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295